Polityka Prywatności


§.1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest AMT Kostecki z siedzibą w Kraków , ul.Krowoderska 67,  NIP: 6760006141. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.§2. Administrator Danych
 6. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 7. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na [przykładowo] newsletter i osób zapisanych na webinar.
 8. Dane osobowe przetwarzane są:a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

  w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli [przykładowo] zapisałeś się na newsletter,

  w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli [przykładowo] zapisałeś się na webinar.

 9. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [adres].
 11. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 12. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 13. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 14. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 15. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 16. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.


Twoje dane osobowe, czyli Usługobiorcy-Klienta przetwarzane są przez nas zgodnie:

 • z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018, poz. 1000)
 • ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 • rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE, L z 2016, nr 119, poz. 1) – zwanej w dalszej części rozporządzeniem RODO.


DANE OSOBOWE


Danymi osobowymi są wszelkie informacje, które mogą Ciebie, jako Usługobiorcę-Klienta identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczenia Tobie naszych produktów, czy realizacji naszych usług. Użyte przez nas słowa „przetwarzać” albo „przetwarzanie”oznaczają wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie).


DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH


Korzystanie z naszego serwisu internetowego: www.amt-kostecki.pl jest dobrowolne, to Ty samodzielnie decydujesz, czy chcesz skorzystać z naszego serwisu oraz usług dostarczanych za jego pośrednictwem. Podanie przez Ciebie danych osobowych za pośrednictwem ww. naszych serwisów internetowych jest również dobrowolne, jednak do korzystania z niektórych usług np. przygotowania wyceny - niezbędne jest podanie danych osobowych – o czym jako Usługobiorca – Klient jesteś każdorazowo przez nas uprzednio informowany.


Każdy, kto podał nam swoje dane, jako Administratorowi, może zwrócić się o uzyskanie do nich wglądu, o ich poprawienie, uaktualnienie, sprostowanie, ograniczenia przetwarzania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, przeniesienia, czyli wskazania podmiotu, któremu mamy przesłać dane osobowe. Każdy ma prawo do nieodpłatnego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Każdy ma prawo do złożenia skargi organowi nadzorczemu.


W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000).


CELE I CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Jako Administrator przetwarzamy następujące dane osobowe Usługobiorców-Klientów:

 • imię i nazwisko, nazwa firmy,
 • adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • informacje o parametrach połączenia Usługobiorcy-Klienta (stron internetowych, z których Usługobiorca-Klient wchodzi na strony Administratora; adres IP, datę i czas dostępu; przesłaną ilość danych; informacje na temat używanej przeglądarki i systemu operacyjnego). Informacje te służą administrowaniu serwisami, analizie statystyki odwiedzin, rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów serwisów, analizowaniu bezpieczeństwa serwisów. Informacje dotyczące IP Usługobiorców-Klientów mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, na podstawie obowiązujących przepisów lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.


Twoje dane osobowe Usługobiorcy-Klienta naszych serwisów przetwarzane będą przez nas wyłącznie w celach:

 • publikacji dla Ciebie zamieszczonej na naszych serwisach treści,
 • nawiązania kontaktu z Tobą: dane te są niezbędne do umożliwienia nam kontaktu z Tobą, czyli Usługobiorcą-Klientem, w celach związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem naszych poniżej wymienionych serwisów internetowych www.amt-kostecki.pl  na przykład z możliwością zawarcia umowy sprzedaży naszych produktów i usług, przygotowania dla Ciebie wyceny naszych produktów i usług, przesłania Ci katalogu ofertowego (przetwarzane dane imię i nazwisko lub nazwa firmy, NIP firmy, adres zamieszkana/siedziby/korespondencyjny, nr telefonu, adres e-mail)-podstawa prawna art. 6 ust 1 a i b rozporządzenia RODO,
 • zarejestrowania przez Ciebie konta na naszych stronach internetowych www.amt-kostecki.pl (przetwarzamy Twoje dane osobowe, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania/siedziby/dostawy/korespondencyjny, nazwę firmy, NIP firmy, REGON firmy, numer telefonu, adres Twojej poczty elektronicznej, Twoje ustawienia i dane o Twoich zamówieniach, jeśli dokonasz u nas zakupów, dokonasz rezerwacji) – podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt a rozporządzenia RODO,
 • złożenia przez Ciebie zamówienia/rezerwacji i realizacji przez nas Twojego zamówienia/rezerwacji, czyli realizacji umowy sprzedaży naszych produktów bądź usług – (przetwarzane dane imię i nazwisko lub nazwa firmy, NIP firmy, REGON firmy, adres zamieszkana/siedziby/dostawy/korespondencyjny, nr telefonu, adres e-mail) -podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt b rozporządzenia RODO,
 • doręczenia Ci, czyli Usługobiorcy-Klientowi zrealizowanego zamówienia przez naszą firmę powoduje automatycznie przekazania firmie : Jacky Auto Sport sp. z o.o. lub MK Distribution sp. z o.o. lub ZPH  Taurus Marek Senczeklub firmie kurierskiej danych osobowych niezbędnych do realizacji dostawy złożonego i przyjętego do realizacji zamówienia Usługobiorcy-Klienta tj. imienia i nazwiska, nazwy firmy, numer telefonu, adresu zamieszkania/siedziby/dostawy/korespondencyjny, adres e-mail - podstawa prawna art. 6 ust 1pkt b rozporządzenia RODO,
 • wykonania przez nas świadczonych na Twoją rzecz usług–(przetwarzane dane imię i nazwisko lub nazwa firmy, NIP firmy, REGON firmy, adres zamieszkana/siedziby/korespondencyjny, nr telefonu, adres e-mail)- podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt b rozporządzenia RODO,
 • w celach księgowych, tj. wystawienia faktury VAT poświadczającej wykonanie dla Ciebie umowy sprzedaży produktów i wykonania usług - (przetwarzamy Twoje dane osobowe, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania/siedziby/dostawy/korespondencyjny, nazwę firmy, NIP firmy, REGON firmy, numer telefonu, adres Twojej poczty elektronicznej, dane o Twoich zamówieniach) – podstawa prawna at. 6 ust 1 pkt c rozporządzenia RODO,
 • w celu obsługi Twojej reklamacji – przetwarzane dane osobowe: imię i nazwisko, nr zamówienia, nr telefonu, e-mail, adres zamieszkania/dostawy/korespondencyjny)- podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt b rozporządzenia RODO.


§2. Pliki cookies


17. Witryna  www.amt-kostecki.pl , używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

18. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań.

19.  Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies [naturalnie trzeba tu dostosować treść do wykorzystywanych przez Ciebie plików]:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

20. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.